Warunki uczestnictwa

Regulamin świadczenia usług turystycznych

Szanowni Państwo.

Przed zarezerwowaniem / podpisaniem druku „Umowa zgłoszenie” na imprezę turystyczną, kurs językowy , czy inną usługę turystyczną prosimy o przestudiowanie niniejszych warunków o świadczenie usług turystycznych wraz z warunkami rezerwacji i płatności . NESTOR TRAVEL & NESTOR IDIOM , zwany dalej Organizatorem, stawia sobie za cel zapewnienie Klientom optymalnych warunków wypoczynku ,w tym celu chcemy zaprezentować jasno warunki podróży z Nestor Travel & Nestor Idiom .Prosimy o przeczytanie w/w warunków zanim zgłoszą Państwo uczestnictwo w imprezie turystycznej (druk umowa zgłoszenie), ponieważ poprzez podpisanie druku „Umowa zgłoszenie” wyrażają Państwo zgodę, aby stały się one częścią zawartej z Organizatorem umowy o świadczenie usług turystycznych (Umowa). Podpisując umowę o świadczenie usług turystycznych z Organizatorem wyrażają Państwo jednocześnie zgodę, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (art. 23 pkt. 1 ppkt. 1 w związku z art. 7 pkt. 5), na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich danych osobowych niezbędnych dla realizacji podróży z Organizatorem.

§1

Słowniczek

Poniższe terminy zastosowane w niniejszym regulaminie otrzymują następujące znaczenie

1. Organizator – Michał Nestorowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NESTOR TRAVEL & NESTOR IDIOM, z siedzibą w JÓZEFIN 05-074 gm Halinów , ul. Miła 15, wpisany pod Nr49947 do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta/Burmistrza/Prezydent Miasta Stolecznego Warszawa, NIP 113-230-90-83.REGON 015454092. Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osoba, na rzecz której umowa została zawarta, a także osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową.

3. Impreza – usługa polegające na zrealizowaniu przez Organizatora na rzecz Klienta indywidualnego lub zbiorowego wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej wraz ze świadczeniem dodatkowych usług określonych w Umowie.

4. Strona Internetowa – strona internetowa Organizatora: www.nestortravel.pl.

5. Umowa – umowa o świadczenie usług polegających na organizacji Imprezy, zawarta w formie pisemnej pomiędzy Organizatorem a Klientem.

6. Pilot / Rezydent- osoba towarzysząca, w imieniu Organizatora, uczestnikom Imprezy, sprawującą opiekę nad nimi i czuwającą nad sposobem wykonania na ich rzecz usług oraz przekazującą podstawowe informacje, dotyczące odwiedzanego kraju i miejsca.

7. Impreza Fly & Drive – impreza zawierająca bilet lotniczy, ofertę wynajmu samochodu i rezerwację hotelu, której warunki określa odrębny Regulamin.

8. Europejskie – Europäische Reiseversicherung AG (ERV AG) Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk

9. Siła wyższa – okoliczności, które pomimo dołożenia najwyższej staranności wymaganej przy prowadzeniu określonego typu działalności nie mogły zostać przewidziane, ani którym pomimo dołożenia najwyższej staranności wymaganej przy prowadzeniu określonej działalności nie można było zapobiec.

10. Regulamin – poniższy Regulamin, stanowiący integralną część Umowy.

§2

Oświadczenia

Organizator zapewnia Klientom, na wypadek swojej niewypłacalności: pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także zapewnić klientom zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana, a także zapewnić klientom zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu, przez zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz klientów.

(8) zapewnić klientom

§3

Zawarcie umowy

1. Zawarcie Umowy następuje po zapoznaniu się Klienta z ofertą, poprzez podpisanie zgłoszenia uczestnictwa i wpłacenie zaliczki, oraz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w imprezie przez Organizatora (Przedstawicieli Organizatora).

2. Umowa winna mieć formę pisemną. Możliwa jest rezerwacja przez system na system na stronie www.nestortravel.pl lub BLUEVENDO .

3. Osoba, która zawarła w Klientem Umowę winna niezwłocznie dostarczyć Klientowi egzemplarz Umowy.

4. Osoba dokonująca rezerwacji czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych w rezerwacji uczestników imprezy turystycznej oraz przejmuje ona odpowiedzialność za dotrzymanie warunków umowy przez tychże uczestników imprezy turystycznej.

5. Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej lub nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

§4

Warunki płatności

1. Ceny świadczeń dla Klientów są cenami obejmującymi podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w chwili podpisywania umowy.

2. Przy zawarciu Umowy uczestnik zobowiązuje się do wpłacenia zaliczki w wysokości 10% (dziesieć procent) ceny imprezy. Nestor Travel pobiera zaliczki 30 dni przed rozpoczęciem imprezy Jeżeli Klient korzysta z przelotu lina regularną zobowiązany jest dokonania pełnej wpłaty za bilet lotniczy (wszelkie informacje dotyczące zwrotu kosztów biletu, jego zmian oraz anulowania – zgodnie z taryfa lotniczą dostępną u Organizatora).

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w katalogu oraz cenniku w dowolnym momencie przed zawarciem umowy. Informacje o zmianach znajdują się w ofertach specjalnych, w siedzibie Organizatora, u Agentów oraz na Stronie Internetowej

4. Cała należność za imprezę, określona Umową, winna być uiszczona przez Uczestnika nie później niż na 21 dni przed terminem jej rozpoczęcia. Klient ma prawo dokonać wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy Organizatora, nawet jeśli zawiera umowę w biurze agencyjnym. Numer rachunku bankowego Konto w PLN : PL82 1750 0009 0000 0000 1199 1505 Konto w Euro : PL38 1750 0009 0000 0000 1199 1521 / Kod BIC/SWIFT : RCBWPLPW

5. Brak pełnej wpłaty zgodnie z §4 ust 4 Regulaminu będzie uważane za rezygnację z udziału w imprezie ze strony Uczestnika.

§ 5

Usługi

1. Programy, informacje oraz opisy w katalogu i ulotkach wydawanych przez Organizatora będą wiążące jako podstawa Umowy i zakres naszych usług i obowiązków wobec Uczestnika imprezy. Jeśli umowa nie stanowi inaczej, informacje znajdujące się w w/w materiałach obejmujące:

a) cenę imprezy turystycznej lub usługi turystycznej albo sposób jej ustalenia;

b) miejsce pobytu lub trasę imprezy;

c) rodzaj, klasę, kategorię lub charakterystykę środka transportu;

d) położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu;

e) ilość i rodzaj posiłków;

f) program zwiedzania i atrakcji turystycznych;

g) kwotę lub procentowy udział zaliczki w cenie imprezy turystycznej lub usługi turystycznej oraz termin zapłaty całej ceny;

h) termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług jest uzależniona od liczby zgłoszeń;

stają się elementem Umowy

2. Kategoryzacja hoteli nie jest uniwersalna we wszystkich krajach; ilość gwiazdek nie zawsze odpowiada takiemu samemu standardowi.

3. Domy wczasowe/ apartamenty/ kabiny na statkach wycieczkowych, może zajmować jedynie ta liczba osób która jest podana w katalogu i potwierdzona w dokumentach imprezy turystycznej.

§6

Cennik

1. Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona, chyba że umowa wyraźnie przewiduje możliwość podwyższenia ceny, a organizator turystyki udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:

a) wzrostu kosztów transportu;

b) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych;

c) wzrostu kursów walut.

2. W okresie 20 (dwudziestu) dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.

3. Dokumenty Podróży Organizator wręcza klientom na lotnisku w dniu wylotu po okazaniu dowodu wpłaty oraz umowy zgłoszenia., chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej (Np. podróż linią regularną). W przypadku, w którym Klient nie otrzyma dokumentów podróży (bilet, vouchery) najpóźniej do 7 (siódmego) dnia przed rozpoczęciem imprezy, zobowiązany jest do zawiadomienia o tym fakcie Organizatora, celem wystawienia, po weryfikacji płatności i okazaniu dokumentu tożsamości, dokumentów zastępczych. Brak powiadomienia będzie traktowany na równi z rezygnacją z imprezy.

4. Zmiany w wykonaniu usług turystycznych, których konieczność wynikła po zawarciu Umowy, są dopuszczalne o ile nie dotyczą istotnych postanowień Umowy.

§7

Prawa i Obowiązki Klienta.

1. Klient ma prawo do wszystkich świadczeń zawartych w Umowie.

2. W czasie trwania imprezy klient uprawniony jest do korzystania z fachowej obsługi pilota / rezydenta, w zakresie określonym w Umowie, chyba że korzysta imprezy indywidualnej , lub Imprezy Fly & Drive.

3. Do obowiązków Pilota należy w szczególności przekazywanie informacji turystycznych na trasie, dbałość o realizację programu. Pilot nie jest upoważniony do oprowadzania po miastach i zamkniętych obiektach turystycznych.

4. Organizator może pośredniczyć w zamawianiu i korzystaniu z licencjonowanych przewodników miejscowych, zgodnie z przepisami i zaleceniami obowiązujących w danym kraju.

5. Opłaty za usługi licencjonowanych przewodników miejscowych Klienci pokrywają we własnym zakresie, jeśli nie zostało to ujęte w cenie Imprezy.

6. Klient zostanie objęty szczególną troską w przypadkach nagłych zdarzeń nie zawinionych przez Organizatora (np. związanych z awaria autobusu, przedłużeniem odpraw celnych, postojami na granicach i opóźnieniami przelotów).

7. Klient obowiązany jest stosować się do wskazań Pilota/Rezydenta dotyczących realizacji programu imprezy.

8. Pełnoletni Klient, biorący udział w imprezie przewidzianej dla młodzieży, podlega tym samym przepisom porządkowym co reszta grupy.

9. W razie uporczywego i rażącego naruszenia przez Klienta porządku imprezy, zagrażającego interesom innych Klientów, Organizator może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym przy czym wszelkie koszty dalszego pobytu zagranicą oraz powrotu do kraju pokrywa Klient.

§8

Rezygnacja Klienta

1. Klient może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału w imprezie, informując o tym Organizatora. Organizator obowiązany jest do sporządzenia pisemnego poświadczenia faktu rezygnacji, doręczając na żądanie Klientowi odpis takiego poświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień dojścia do Organizatora oświadczenia Klienta o rezygnacji z uczestnictwa w Imprezie.

2. W przypadku rezygnacji Klienta z udziału w imprezie, Klient i Organizator we własnym zakresie ponoszą związane z tym faktem koszty.

§9

Zmiana Klienta

1. Klient może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.

2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w ust. 1, jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym przed rozpoczęciem imprezy w terminie określonym w umowie.

3. Za nieuiszczoną część ceny Imprezy oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany osoby Klienta, Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

§10

Odwołanie Imprezy przez Organizatora.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy z przyczyn niezależnych od Klienta. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo żądania, według jego wyboru – zwrotu wszystkich wniesionych dotąd przez niego świadczeń lub uczestnictwa w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie.

2. W przypadku opisanym w § 8 ust 1 Klient może dochodzić odszkodowania z tytułu niewykonania umowy, chyba że odwołanie Imprezy nastąpiło z powodu:

a) zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie, a organizator powiadomił o tym klienta na piśmie w uzgodnionym terminie;

b) siły wyższej.

§11

Ubezpieczenie

1. EUROPEJSKIE jest Towarzystwem Ubezpieczeniowym wybranym przez Organizatora w celu ubezpieczenia wszystkich Klientów od kosztów leczenia i nieszczęśliwych wypadków. Szczegółowe informacje dotyczące sum ubezpieczeniowych Klient otrzymuje na lotnisku wraz z pozostałymi dokumentami podróży, w biurze gdzie zakupił Imprezę, lub na Stronie Internetowej.

2. Dodatkowo Organizator oferuje zawarcie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu.

3. Dla bezpieczeństwa Klienta Organizator zaleca wykupienie pełnej polisy. W przypadku zaistnienia szkody, ubezpieczony powinien niezwłocznie powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe.

§12

Reklamacje

1. Wszelkie niezgodności związane ze świadczeniami wchodzącymi w skład Imprezy należy zgłaszać przedstawicielowi Organizatora lub innej upoważnionej przez niego osobie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Przedstawiciel Organizatora, lub inna upoważniona przez niego osoba powinna umożliwić Klientowi złożenie pisemnego zawiadomienia o nieprawidłowościach i sporządzenie przeznaczonego dla Klienta odpisu wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

2. Bez względu na fakt złożenia lub zaniechania złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, Klient może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia zakończenia imprezy.

3. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Organizator jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy.

4. Jeżeli Organizator nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, złożonej zgodnie z ust. 2, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania Imprezy w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

5. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

1) działaniem lub zaniechaniem klienta;

2) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo

3) siłą wyższą.

6. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną klientowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych może być ograniczona tylko wówczas, gdy określa to umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska. Rejestr tych umów dostępny jest u Organizatora.

7. Odpowiedzialność za poniesione szkody, które nie są szkodami na osobie, jest ograniczona do trzykrotnej ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta, chyba, że szkoda została spowodowana przez rażące zaniedbania lub umyślnie.

§ 13

Wizy, paszport, sprawy zdrowotne.

1. Organizator jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi przed zawarciem umowy pisemnych informacji dotyczących przepisów paszportowych, wizowych i zdrowotnych w kraju gdzie odbywa się impreza. Udzielenie tych informacji nie zwalnia Organizatora od obowiązku opieki nad klientami.

2. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z wymienionymi w § 14 ust 1 Regulaminu informacjami. Uczestnik jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i może być obciążony kosztami wynikłymi z niestosowania się do ww. postanowień. Udzielenie tych informacji nie zwalnia Organizatora od obowiązku opieki nad klientami.

3. Organizator nie odpowiada za wydanie i nadejście w porę wizy z odpowiedniej placówki dyplomatycznej, chyba że to opóźnienie powstało z powodu okoliczności za które ponosi on odpowiedzialność.

§ 14

Postanowienia końcowe.

1. Wszystkie informacje zamieszczone w katalogu/internecie odpowiadają stanowi na dzień złożenia do druku/publikacji.

2. W momencie opublikowania nowych materiałów promocyjnych tracą ważność wcześniejsze, dotyczące tych samych miejsc i terminów.

3. Integralną częścią warunków uczestnictwa jest tekst pt. „TO NALEŻY WIEDZIEĆ” z którym należy się zapoznać przed dokonaniem wpłaty za rezerwację.

4. W sprawach nieuregulowanych warunkami Umowy oraz niniejszego Regulaminu, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o Usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Podpisując Druk Umowa zgłoszenie oświadcza Pan/Pani , że zapoznał się i przyjmuje do wiadomości i wykonania informacje dotyczące imprezy turystycznej objętej Umową zgłoszeniem, w tym ze wszelkimi zawartymi tam uwagami, zastrzeżeniami, radami, wskazówkami, szczególnie o możliwości zawarcia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji ( 3 % od kosztu całej imprezy ), które należy wziąć pod uwagę biorąc udział w imprezie turystycznej oraz że został poinformowany przez biuro podróży przyjmujące Umowę Zgłoszenie o obowiązujących przepisach paszportowych i wizowych oraz przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w imprezie.

Nestor Travel & Nestor Idiom ,Michał Nestorowicz 05-074 JÓZEFIN ul.Miła 15

Dodaj komentarz